Коротка інформація про заповідник

                   Природний заповідник "Медобори" – справжня перлина цілої України. Він розташований на теренах Подільських Товтр – одного з найкрасивіших  ландшафтів не тільки Поділля, а й Європи. Їх  гряда простягається з північного заходу на південний схід від с. Підкамінь Львівської області, через Тернопільщину, Хмельниччину аж до Румунії. Товтри є унікальним геолого-геоморфологічним та палеогеографічним феноменом національного і міжнародного значення. Особливо цінною та цікавою ділянкою є частина Товтр, що охороняється у межах природного заповідника "Медобори", створеного у 1990 році. Тут представлені найтиповіші для Товтрової рифової гряди форми рельєфу – головне пасмо та групи бічних форм Товтр із скам’янілими рештками організмів Баденського і Сарматського морів, що збереглися у вапняках в прижиттєвому положенні. Ця частина пасма найбільш монолітна та заліснена, а за багатство медоносних рослин названа Медоборами.

Природний заповідник "Медобори" утворений з метою збереження унікальних природних комплексів Подільських  Товтр, генофонду рослинного і тваринного світу, використання їх у наукових цілях та природоохоронній роботі. Площа заповідної території 9516,7 га.

Товтрова горбисто-рифова гряда – чітко виражений елемент рельєфу Поділля, яка є унікальною пам’яткою природи та геологічного минулого цього краю, подібного їй немає у Європі. Її формування відбувалося 15-20 млн.років тому в прибережних водах теплого Галіційського (Сарматського) моря. Основним будівельним матеріалом були відмерлі рештки колоніальних організмів з вапняковим скелетом, які і сьогодні збереглися у прижиттєвому положенні у вапняках.

Орографічно в Товтровому пасмі досить добре виділяється головний кряж, який вирізняється найбільшими абсолютними висотами і масивною будовою, та крайові і бокові групи товтр, що його супроводжують. Потужні вапняки кряжу сприяють розвитку різноманітних форм карстового рельєфу: лійок, ніш, гротів та різних за величиною печер (Перлина, Відлюдника, Звенигородська,  Христинка).

Сприятливі природно-кліматичні фактори, що історично склалися, обумовили розвиток різноманітного і багатого рослинного покриву, наявність ряду цінних рідкісних, ендемічних, реліктових і погранично-ареальних видів. Флора заповідника багата медоносними, лікарськими та вітамінними рослинами.

 Найбільші площі мають лісові угруповання, які займають більше 90 відсотків території. За складом це, переважно, широколистяні мішані деревостани.

Для заповідника на даний час відомо 279 видів водоростей, 656 - грибів, 188 – лишайників, 160 - мохів, вищих судинних рослин – близько 1000 видів. З них понад 90 видів є регіонально-рідкісними, 41 занесено до Червоної книги України, 6 – до Європейського Червоного списку, 5 - під охороною Бернської конвенції, 4 рослинні угруповання занесені до Зеленої книги України.

Фауністичний комплекс сформований у специфічних умовах Товтрового кряжу. У заповіднику представлені всі фонові види Подільсько-Придністровського зоогеографічного району. Найбільшою групою є комахи, яких вже ідентифіковано понад 2000 видів. В заповіднику та його околицях зустрічається більше половини видового складу хребетних області: 11видів риб, 11- земноводних, 7 – плазунів, 191- птахів, 51 – ссавців. З них в Червоній книзі України знаходяться 21 вид комах, 1-риб, 1-плазунів, 22-птахів, 23-ссавців.

Багата територія заповідника на історичні пам’ятки: Звенигород з 4 капищами і селищами землеробів і ремісників та Бохіт і Говда (кожне з одним капищем). За даними Б.О.Тимощука у ХІ-ХІІІ ст. вони становили єдиний археологічний комплекс “Збруцький культовий центр” і прийняли на себе функції ліквідованого внаслідок релігійної реформи 988 року язичницького святилища в Києві. Пам’ятки історії і культури на території природного заповідника „Медобори” не мають аналогів в Україні.

Природний заповідник – найвища форма охорони природи в Україні. Його територія є національним надбанням і виводиться з господарської діяльності. На ній встановлюється заповідний режим. Тут здійснюються лише наукові дослідження та спостереження за станом перебігу природних процесів. Його відвідування можливе лише з дозволу адміністрації і тільки в межах екологічних стежок.

         Заповідник підпорядкований Державному  агентству лісових ресурсів України і знаходиться в складі Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства.

В організаційно-адміністративному відношенні заповідник "Медобори" складається з трьох лісництв: Вікнянського, Краснянського і Городницького. Очолює його т. в. о. директора О. Б. Ходинь.

 

The establishment of a nature reserve is a highest form of the environmental protection, existed in Ukraine. The territory of a nature reserve is considered to be a national wealth where economical activity is strictly forbidden. A nature reserve is intended for scientific and nature protection work solely. The territory of a nature reserve is permitted only for carrying out of scientific researches and monitoring of natural processes. In order to visit a natural reserve it is necessary to receive a prior permission from its administration with indication of an ecological route to be followed. The Nature Reserve of Medobory, with total area of 9.521 hectares, was established in 1990 in order to preserve the unique natural complex of Podillya's Tovtry, a true gene pool of local flora and fauna, and as well as a best place within Europe for sightseeing. The Tovtry Ridge is the unique natural and geological object, not similar to any other such object, existing in Europe.

 

The Tovtry Ridge was formed 15-20 million years ago in warm coastal waters of the Sarmatian Sea. The remnants of dead colonial organisms with calcareous skeleton, which lived on the raised areas of seabed, were a main building material during the ridge formation. Some of the organisms remain unchanged in lime-stones until now. The Tovtry Ridge consists of the main ridge, which is notable for its absolute heights and massive structure, and of several boundary groups of small ridges. The solid lime-stone depositions of the Tovtry Ridge contributed to the development of various karst formations like alcoves, niches, grottoes and caves, differing in size. Favorable natural and climatic factors led to the development of diverse and rich vegetation, and as well as to the presence of many rare, endemic and relict species.

 

The flora of the Reserve is rich of melliferous and medicinal plants.

The forests occupy over 90 percent of the Reserve's area. By forests composition, deciduous mixed tree- stands prevail. As of now, there are known 279 species of water-plants,

656 species of mushrooms,

188 species of lichens, 160 species of mosses and about 1000 species of higher vascular plants. Over 90 species of the plants are regionally rare, 41 species are included into the Red Book of Ukraine, 6 species are included into the European Red List,

5 species are under protection of the Bern Convention and 4 groups of plants are included into the Green Book of Ukraine. Faunistic complex of the Tovtry Ridge was formed under some specific conditions. All kinds of zoological species, typical for the Podillya and Transnistrian regions, are available in the Reserve.

 

There were identified about 2000 species of insects, which compose the largest faunistic group. In the Reserve and its adjacent territories there are more than half of all vertebrate species available within the whole region. There are 11 species of fishes, 11 species of amphibians,

7 species of reptiles, 191 species of birds and 51 species of mammals in the Reserve. 21 species of insects, 1 species offish,

1 species of reptiles, 22 species of birds and 23 species of mammals are included into the Red Book of Ukraine. The territory of the Nature Reserve of Medobory is rich of historical objects: among them is Zvenyhorod, consisting of 4 pagan temples and settlements of old peasants and artisans, and Bokhit and Hovda Mountains (each with one pagan temple on it). Researchers suggest that the sanctuary was established in the 11-13th centuries as one cult center instead of the former pagan sanctuary in Kiev, liquidated upon the acceptance of Christianity in 988 A.D.

The historical and cultural objects, available within the Nature Reserve of Medobory, have no analogues in Ukraine.